Logopedistische Stoornissen

1. Stem/ademhaling:
• Stemproblemen
• Beroepssprekers en zangers
• Ademproblemen (bv. hyperventilatie, COPD)

2. Taal:

Volwassenen met taalproblemen na hersenletsel.
Kinderen met problemen op het gebied van:

• Taalbegrip
• Zinsbouw
• Woordenschat (actief en passief)
• Taalgebruik (pragmatiek)

3. Spraak en vloeiendheid:
• Vertraagde spraakontwikkeling
• Verbale apraxie
• Verbale ontwikkelingsdyspraxie
• Nasaliteitsproblemen
• Aangezichtsverlamming
• Slissen, lispelen
• Vloeiendheidsstoornissen en spraakproblemen na bijvoorbeeld een CVA

4. Gehoor:
• Auditief geheugen
• Auditieve functies (discriminatie, synthese, analyse)
• Problemen met de leesvoorwaarden
• Problemen met lezen/spelling ten gevolge van auditieve moeilijkheden of taalproblemen
• Begeleiding van slechthorende en dove mensen
• Begeleiding na plaatsing van een CI (cochleair implantaat)

5. Communicatie:
Kinderen en volwassenen met specifieke stoornissen of handicaps zoals bv. autisme, pdd-nos en een verstandelijke beperking.
De logopedist is gespecialiseerd in communicatievorm, -inhoud en -functie.

• de vorm: foto’s, picto's, gebaren, gesproken taal enz.
• de functie: waarom wil het kind communiceren, om iets op te merken, om iets te vragen enz.
• de inhoud: wat wil het kind opmerken, vragen enz.

6. Mondmotorische problemen /eet - en drinkproblemen: Voorbeelden hiervan zijn:
• Verkeerde mondgewoonten: bv. duimzuigen, vingerzuigen, open mondgedrag, verkeerde tongpositie in rust of tijdens slikken
• Onvoldoende mondmotoriek
• Eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen
• Volwassenen met slikproblemen: bv. bij de ziekte van Parkinson, M.S., A.L.S., herstel na hersenletsel