Menu
https://www.de-logopediste.nl/logopedie/logopedische-stoornissen

 

Logopedische Stoornissen

1. Stem/ademhaling: 
• Stemproblemen 
• Beroepssprekers en zangers 
• Ademproblemen (bv. hyperventilatie, COPD) 

2. Taal:
Volwassenen met taalproblemen na hersenletsel.
Kinderen met problemen op het gebied van:

• Taalbegrip 
• Zinsbouw
• Woordenschat (actief en passief) 
• Taalgebruik (pragmatiek) 

3. Spraak en vloeiendheid: 
• Vertraagde spraakontwikkeling 
• Verbale apraxie 
• Verbale ontwikkelingsdyspraxie 
• Nasaliteitsproblemen 
• Aangezichtsverlamming 
• Slissen, lispelen 
• Vloeiendheidsstoornissen en spraakproblemen na bijvoorbeeld een CVA

4. Gehoor: 
• Auditief geheugen 
• Auditieve functies (discriminatie, synthese, analyse) 
• Problemen met de leesvoorwaarden 
• Problemen met lezen/spelling ten gevolge van auditieve moeilijkheden of taalproblemen 
• Begeleiding van slechthorende en dove mensen 
• Begeleiding na plaatsing van een CI (cochleair implantaat) 

5. Communicatie: 
Kinderen en volwassenen met specifieke stoornissen of handicaps zoals bv. autisme, pdd-nos en een verstandelijke beperking. 
De logopedist is gespecialiseerd in communicatievorm, -inhoud en -functie. 

• de vorm: foto’s, picto's, gebaren, gesproken taal enz. 
• de functie: waarom wil het kind communiceren, om iets op te merken, om iets te vragen enz. 
• de inhoud: wat wil het kind opmerken, vragen enz. 

6. Mondmotorische problemen /eet - en drinkproblemen: Voorbeelden hiervan zijn:
• Verkeerde mondgewoonten: bv. duimzuigen, vingerzuigen, open mondgedrag, verkeerde tongpositie in rust of tijdens slikken 
• Onvoldoende mondmotoriek 
• Eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen 
• Volwassenen met slikproblemen: bv. bij de ziekte van Parkinson, M.S., A.L.S., herstel na hersenletsel